Sau một thời gian khắc phục sự cố bị Hacker tấn công.
Nay công ty đã Update lại thời gian phát hành cổ phiếu của các đợt tiếp theo, mọi người cập nhật cho tuyến dưới của mình để có kế hoạch phù hợp.

image