Mình có mối heo rừng từ bên Cam về chuẩn 100% nhá. ace ai cần lh mình nhá!!!