cuộc đời là những chuyến đi..
mà tiền không có thì thôi đi về...

image