Dặn lòng thấy đá đừng leo
Vậy mà lên đỉnh hồi nào không hay
😂😂😂

imageimage