Translate   9 months ago

Mẹ yêu của ngọc đó cắt bạn

image