Translate - Lagi Bình thuận.   10 months ago

Gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy trời cũng sẽ sáng. Trời có sáng hay không đâu phụ thuộc vào con gà.
Vấn đề là trời sáng, ai sẽ là người thức tỉnh.

image