Translate   1 year ago

Ai mà chẳng có ước mơ
Hãy thực hiện ước mơ và chinh phục nó bằng tất cả những quyết tâm mà bạn đặt ra...

image