Trời buồn trời đổ cơn mưa...
Anh buồn anh khóc từ trưa tới chiều...

image