Trời buồn trời dổ cơn mưa...
Anh buồn vì khôg đi làm được...😓

image