Translate   12 months ago

Sự chuẩn bị ra sang cổ phiếu
Cấp bậc sẽ được uy tiên hơn

image
Translate   12 months ago

Sự chuẩn bị ra sang cổ phiếu
Cấp bậc sẽ được uy tiên hơn

image
Translate   12 months ago

Sự chuẩn bị ra sang cổ phiếu
Cấp bậc sẽ được uy tiên hơn

imageimage
Translate   1 year ago

Eagle Rock Global is thriving in the world with its foundations. Besides the nine existing and developing ecosystems of ERG Group. They are building a new platform for the strong ecosystem of the ERG corporation. It is ERG’s network, which is built on blockchain 4.0 with a view to issuing shares in 2020.A typical business spends 1/4 of its working time on administrative jobs. In the context that the average business is losing $ 3.6 million due to information leaks, the application of Blockchain 4.0 will completely eliminate this concern.

Older generations of Blockchain have a number of advantages such as high security, automatic storage system and immutability (cannot be modified) when storing information, suitable for bill payment applications. or salary.

However, they also have many shortcomings, such as slow processing speed, lack of high quality human resources to operate.

Blockchain 4.0 is developed with focus on businesses, supporting the government, helping to create and run transactional applications more quickly, safely and efficiently.

There are 5 innovative features of ERG Blockchain 4.0.

1/ Relational Blockchain

A brand new blockchain which features different types of data, related in a multidimensional structure.

2/ Transaction Speed

In less than 0.2 seconds funds are transferred across wallets, including secure validation of the transactions. Among the fastest in the world.

3/ Transaction Throughput

Unmatched scalability: up to 64,000 TPS (1000 TPS/core) on a 64 cores server. Support to 64+ cores technologies.

4/ Next Generation Wallet

Cutting edge security in access and funds transfers with biometric inputs.

5/ Eco-friendly

A ERG’s transaction will be low cost with next to zero environmental footprint.

ERG’s network include 5 major applications in 5 fields:

+ Smart Government:

Reality: Lack of transparency, time, energy, and money for managing the systems. Directly affecting the efficiency of the economy. Centralized government and public sector operations Concentrated government functions have made public services a bad name over the years.

ERG Solution: With the “transparency of every transaction” feature of ERG blockchain, this application will help governments around the world solve the paperwork and data security issues.

+ Innovation healthcare:

Reality: In the world, medical records are still stored in the traditional way, each hospital stores the patient’s health separately, which makes it difficult for patients and doctors to track medical records.

ERG Solution: Erg will create a protocol in the field of health health, with this platform all information related to the patient’s health will be in erg’s blockchain. With this Platform, ERG will help health company, hospital solve the current problems of operation and management.

+ Big Data Management:

Reality: We are more connected than ever before in the Internet age, along with that we must be careful to protect our information, our identity, from the elements attacked by malicious hackers. Malicious, global anonymity and data hoarders try to harness the power of our personal information for their own benefit like finance or other matters.

ER Solutions: ERG’s BIG DATA information ecosystem will help people manage their personal information, avoiding cases where other people or organizations use their personal information without consent.

+ Financial Banking system:

Reality: The current financial system is supported by large-scale financial institutions that provide financial services. This means that banks, insurance companies, credit card companies, housing finance companies, money transfer companies, etc. are inherently ancient and have low penetration rates. The application of cryptocurrencies to normal life: Now it is almost impossible to pay with any cryptocurrency, or make a transfer.

ERG Solutions: The ERG banking and financial system develops to connect traditional and modern financial complexes. Improve the limitations of traditional banking and financial methods

+ Smart education:
Reality: Education is the
backbone of any nation. Educational development has proven to be one of the most important determinants of a nation’s strengthening and economic growth. This is why more and more countries around the globe invest huge amounts of energy, time and financial resources to develop their human resources. Developing human resources is like developing the nation’s roots, what makes a great nation a qualified people.

ERG Solutions: ERG with the mission to bring the optimization and transparency of blockchain into the current education system to improve the quality of education in the world.

With the new ecosystems above, ERG will bring the development in the community of the group as well as contribute the strength of the erg group to the development of society.
Eagle Rock Global đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới với nền tảng của nó. Bên cạnh 9 hệ sinh thái hiện có và đang phát triển của Tập đoàn ERG. Họ đang xây dựng một nền tảng mới cho hệ sinh thái mạnh mẽ của tập đoàn ERG. Đó là mạng của ERG, được xây dựng trên blockchain 4.0 với mục tiêu phát hành cổ phiếu vào năm 2020.Một doanh nghiệp điển hình dành 1/4 thời gian làm việc cho các công việc hành chính. Trong bối cảnh trung bình mỗi doanh nghiệp đang lỗ 3,6 triệu USD do rò rỉ thông tin, việc áp dụng Blockchain 4.0 sẽ loại bỏ hoàn toàn mối lo này.

Các thế hệ Blockchain cũ có một số ưu điểm như bảo mật cao, hệ thống lưu trữ tự động và tính bất biến (không thể sửa đổi) khi lưu trữ thông tin, phù hợp với các ứng dụng thanh toán hóa đơn. hoặc tiền lương.

Tuy nhiên, chúng cũng tồn tại nhiều bất cập như tốc độ xử lý chậm, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành.

Blockchain 4.0 được phát triển tập trung vào các doanh nghiệp, hỗ trợ chính phủ, giúp tạo và chạy các ứng dụng giao dịch nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn.

Có 5 tính năng sáng tạo của ERG Blockchain 4.0.

1 / Blockchain quan hệ

Một chuỗi khối hoàn toàn mới có các loại dữ liệu khác nhau, có liên quan trong một cấu trúc đa chiều.

2 / Tốc độ giao dịch

Trong vòng chưa đầy 0,2 giây, tiền sẽ được chuyển qua các ví, bao gồm cả việc xác thực an toàn các giao dịch. Một trong những tốc độ nhanh nhất trên thế giới.

3 / Thông lượng giao dịch

Khả năng mở rộng chưa từng có: lên đến 64.000 TPS (1000 TPS / lõi) trên máy chủ 64 lõi. Hỗ trợ công nghệ hơn 64 lõi.

4 / Ví thế hệ tiếp theo

Bảo mật tiên tiến trong truy cập và chuyển tiền với đầu vào sinh trắc học.

5 / Thân thiện với môi trường

Giao dịch của ERG sẽ có chi phí thấp mà không để lại dấu vết môi trường.

Mạng của ERG bao gồm 5 ứng dụng chính trong 5 lĩnh vực:

+ Chính phủ thông minh:

Thực tế: Thiếu minh bạch, thời gian, năng lượng và tiền bạc để quản lý hệ thống. Ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của nền kinh tế. Chính phủ tập trung và các hoạt động của khu vực công Các chức năng của chính phủ tập trung đã khiến các dịch vụ công trở thành một cái tên xấu trong những năm qua.

Giải pháp ERG: Với tính năng “minh bạch của mọi giao dịch” của chuỗi khối ERG, ứng dụng này sẽ giúp các chính phủ trên thế giới giải quyết các vấn đề về thủ tục giấy tờ và bảo mật dữ liệu.

+ Chăm sóc sức khỏe đổi mới:

Thực tế: Trên thế giới, hồ sơ bệnh án vẫn được lưu trữ theo phương thức truyền thống, mỗi bệnh viện lưu trữ riêng biệt sức khỏe của bệnh nhân, điều này khiến bệnh nhân và bác sĩ khó theo dõi hồ sơ bệnh án.

Giải pháp ERG: Erg sẽ tạo ra một giao thức trong lĩnh vực sức khỏe y tế, với nền tảng này, tất cả thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân sẽ nằm trong chuỗi khối của erg. Với Nền tảng này, ERG sẽ giúp các công ty y tế, bệnh viện giải quyết các vấn đề hiện tại về vận hành và quản lý.

+ Quản lý dữ liệu lớn:

Thực tế: Chúng ta đang kết nối nhiều hơn bao giờ hết trong thời đại Internet, cùng với đó chúng ta phải cẩn thận bảo vệ thông tin, danh tính của mình trước các yếu tố tấn công bởi các hacker độc hại. Những kẻ tích trữ dữ liệu và ẩn danh toàn cầu, độc hại cố gắng khai thác sức mạnh của thông tin cá nhân của chúng tôi vì lợi ích của riêng họ như tài chính hoặc các vấn đề khác.

Giải pháp ER: Hệ sinh thái thông tin DỮ LIỆU LỚN của ERG sẽ giúp mọi người quản lý thông tin cá nhân của mình, tránh trường hợp người khác hoặc tổ chức sử dụng thông tin cá nhân của họ mà không được sự đồng ý.

+ Hệ thống Ngân hàng Tài chính:

Thực tế: Hệ thống tài chính hiện tại được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính quy mô lớn cung cấp các dịch vụ tài chính. Điều này có nghĩa là các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty thẻ tín dụng, công ty tài chính nhà đất, công ty chuyển tiền,… vốn đã lâu đời và có tỷ lệ thâm nhập thấp. Ứng dụng của tiền điện tử vào cuộc sống bình thường: Bây giờ hầu như không thể thanh toán bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc chuyển khoản.

Giải pháp ERG: Hệ thống tài chính ngân hàng ERG phát triển để kết nối các tổ hợp tài chính truyền thống và hiện đại. Cải thiện những hạn chế của các phương thức tài chính ngân hàng truyền thống

+ Giáo dục thông minh: